Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pályázati felhívás

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulása „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992 évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet.

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ – Intézményvezető(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre 2015.12.01.-2020.11.30-ig szól

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye 5121 Jászjákóhalma, Wesselényi út 12.sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős a vonatkozó jogszabályokban és az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott vezetői feladatok ellátásáért, az intézmény törvényes működéséért, gazdálkodásáért, színvonalas szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások :

az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§      főiskola, az 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2.sz. mellékletében és/vagy az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3.sz. mellékletében az intézményvezető  részére előírt szakképesítés,

§      szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

§      magyar állampolgárság,  cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§      az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok, kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2015. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Drávucz Katalin a Társulás elnöke nyújt a 06-57/817-947 vagy az 06-57/817-951-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6.sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 4761/2015 és a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető)

§      Személyesen: Drávucz Katalin a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás elnöke Jász-Nagykun-Szolnok megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6.sz.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követően, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a pályázó kiírója által létrehozott legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság személyesen meghallgatja és véleményezi. A bizottság által írásba foglalt véleményt mérlegelve a Társulási Tanács dönt az intézményvezető személyéről. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 17.