Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó óvodai felvétel rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény 8.§(1) (2) bekezdésének rendelkezései szerint: a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában foglalkozásokon vesz részt.

E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy tör­vé­nyes kép­vi­selő, aki a szülői fel­ügye­lete vagy gyám­sága alatt álló óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­telre köte­le­zett gyer­me­ket kellő idő­ben az óvo­dába nem íratja be, a sza­bály­sér­té­sekről, a sza­bály­sér­tési eljá­rás­ról és a sza­bály­sér­tési nyil­ván­tar­tási rend­szerről szóló 2012. évi II. tör­vény 247. § (1) a) pontja alap­ján sza­bály­sér­tést követ el.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2019/2020. nevelési évre:

2019. május 07. kedd 8-16 óráig

2019. május 08. szerda 8-16 óráig

Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

telefon : 57/460-744                                        mobil: +36-70/372-7347

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek személyi azonosító számát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
  • mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy annak fénymásolatát;
  • a gyermek TAJ kártyáját;
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat, igazolásokat; 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást;
  • a gyermek esetleges betegségeit, igazoló dokumentumot, szakvéleményt;
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.

Sósné Baráth Erika intézményvezető