Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a 2021/2022 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei felvétel rendjéről

Óvodai felvétel

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)) Azok a szülők, akinek a gyermeke még nem óvodaköteles, 2021.08.31. után tölti 3. életévét, és szeretné óvodába íratni a 2021/2022 nevelési évre, az óvoda által közzétett jelentkezési lapon jelezze előfelvételi kérelmét.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében a beiratkozás a járványügyi szabályok betartása mellett szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2021/2022. nevelési évre: 2021. május 10. hétfő 8-16 óráig 2021. május 11. kedd 8-16 óráig

Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2. telefon : 57/460-744 mobil: 06-70/372-7347

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:

 • a kitöltött jelentkezési lapot
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek személyi azonosító számát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
 • mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy annak
 • fénymásolatát;
 • a gyermek TAJ kártyáját;
 • a gyermek adóazonosító jelét
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat, igazolásokat; 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást;
 • a gyermek esetleges betegségeit, igazoló dokumentumot, szakvéleményt;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.
 • nyilatkozatot a gyermek törvényes képviseletéről
 • adatkezelési nyilatkozatot

Amennyiben elektronikus úton kívánnak beiratkozni, a kitöltött jelentkezési lapot, a nyilatkozatokat és a kért dokumentumok fénymásolatát küldjék el az ovoda.boldoghaza@gmail.com e-mail címre 2021.május 6-ig.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 30.

Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Jászboldogháza Önkormányzatához.

Mini Bölcsődei felvétel

Az önkormányzat döntése alapján azok a szülők kérhetik gyermekük felvételét, akiknek gyermeke a 18. hónapot betöltötte és még a 3 éves kort nem érte el. A bölcsődei ellátás térítésmentes. Étkezési térítési díjat a jogszabályban meghatározott esetekben kell fizetni. A gyermek felvételről az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt. A jelentkezés az alábbi mellékletek fénymásolatával együtt folyamatosan benyújtható az ovoda@jaszboldoghaza.hu e-mail címre, vagy személyesen leadható a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsődében, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek adóazonosító jele,
 • a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája,
 • a szülők munkáltatói és kereseti igazolása

Érdeklődni a 06-70/372-7347 telefonszámon lehet. Jelentkezési lap itt letölthető, vagy kérhető a mini bölcsődében.

Sósné Baráth Erika intézményvezető