Tájékoztatás az óvodaköteles, tanköteles gyermekek és tanulók nyilvántartását érintő változásokról

február 7., péntek 10:44

Az elmúlt időszakban több köznevelést érintő jogszabálymódosítás történt, melyek alapján számos kérdés érkezett az Oktatási Hivatalhoz. Ezen kérdések alapján jelen tájékoztatóban összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat és teendőket.

1. Az óvodaköteles, tanköteles gyermekek és tanulók nyilvántartása

2020. január 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (8) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 15/F. § értelmében az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1b) pontja alapján figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését.

Az Nkt. 45. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint az Oktatási Hivatal közöl adatokat a kötelező felvételt biztosító óvodák és iskolák fenntartói számára. Ennek módjáról a későbbiekben - február hónapban - tájékoztatunk valamennyi érintett fenntartót.

2. Óvodai, tanulói jogviszonyokkal kapcsolatos intézményi bejelentések

Az EMMI rendelet 20. § (8) és 23. § (8) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermeket, tanulót az óvoda, az iskola tartja nyilván, s ha a gyermek, tanuló óvodát, iskolát vált, akkor további nyilvántartása - az átadó intézmény értesítése alapján - az átvevő óvoda, iskola feladata.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 15. § (1) bekezdése alapján, ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, vagy alkalmazottal létesít jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, akkor a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles bejelenteni a jogviszony létrejöttét, a Vhr. 16. §-a alapján pedig az adatokban bekövetkezett változásokat a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül, elektronikusan.

A fentiek alapján tehát a köznevelési intézmények folyamatosan adminisztrálják a gyermekek, tanulók jogviszonyait érintő változásokat, melyeket öt napon belül vezetnek fel a KIR gyermek, tanulói nyilvántartásba. A KIR elektronikus felületen tett módosításaikkal egyidejűleg az Oktatási Hivatal is értesül a változásokról, ennek következtében az intézmények eleget tudnak tenni bejelentési kötelezettségüknek.

Tájékoztatom Önöket, hogy a továbbiakban sem szükséges írásban, postai úton értesíteni az Oktatási Hivatalt a gyermekek, tanulók jogviszonyát érintő változásokkal kapcsolatban. Az intézmények a KIR internetes felületén a változások felvezetésével tudják teljesíteni bejelentési kötelezettségüket, egyéb értesítésre nincs szükség.

3. Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Nkt. 91. § (2) és (3) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és az Oktatási Hivatalnak. A külföldi tanulmányok ideje alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja. külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek szíves figyelmét, hogy bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Urbán Ferenc Ábel
főosztályvezető

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási főosztály