Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a 2023/2024 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei felvétel rendjéről


Óvodai felvétel

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1))

Azok a szülők, akinek a gyermeke még nem óvodaköteles, 2023.08.31. után tölti 3. életévét, és szeretné óvodába íratni a 2023/2024 nevelési évre, az óvoda által közzétett jelentkezési lapon jelezze előfelvételi kérelmét. Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2023/2024. nevelési évre:

2023. április 25. kedd 8-16 óráig
2023. április 26. szerda 8-16 óráig

Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.
telefon : 57/460-744
mobil: +36-70/372-7347

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:

 • a kitöltött jelentkezési lapot
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek személyi azonosító számát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
 • mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy annak fénymásolatát;
 • a gyermek TAJ kártyáját;
 • a gyermek adóazonosító jelét
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat, igazolásokat; 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást;
 • a gyermek esetleges betegségeit, igazoló dokumentumot, szakvéleményt;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.
 • nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 • adatkezelési nyilatkozat

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2023. május 30.
Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Jászboldogháza Önkormányzatához.

Mini Bölcsődei felvétel

Az önkormányzat döntése alapján azok a szülők kérhetik gyermekük felvételét, akiknek gyermeke a 18. hónapot betöltötte és még a 3 éves kort nem érte el. A bölcsődei ellátás térítésmentes. Étkezési térítési díjat a jogszabályban meghatározott esetekben kell fizetni. A gyermek felvételről az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt.

A jelentkezés az alábbi mellékletek fénymásolatával együtt folyamatosan benyújtható a bolcsode@jaszboldoghaza.hu e-mail címre, vagy személyesen leadható a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsődében, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek adóazonosító jele,
 • a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája,
 • a szülők munkáltatói és kereseti igazolása

Érdeklődni a 06-70/372-7347 telefonszámon lehet. Jelentkezési lap itt letölthető, vagy kérhető a mini bölcsődében.

Kapcsolódó dokumentumok:

Adatvédelmi nyilatkozat óvodai felvételhez
Nyilatkozat gyermek törvényes képviseletéről (óvoda)
Szándéknyilatkozat, jelentkezési lap óvodai felvételhez
Mini bölcsődei szolgáltatás iránti kérelem

Baranyi Béláné
intézményvezető