Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jogi segítségnyújtás

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a peren kívüli ügyekben a szociális helyzetük miatt rászorult állampolgárok ingyenesen vagy kedvezményes feltételek mellett kaphatnak segítséget, szakszerű jogi tanácsadást jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához, illetve a különböző beadványok elkészítéséhez.

Peres ügyekben szintén a szociális helyzetük miatt rászorulók kaphatnak pártfogó ügyvédi képviseletet.

Peren kívüli támogatások:

Az egyszerűbb megítélésű ügyekben a jogi segítségnyújtó szolgálat munkatársai – a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, bárki számára díjmentesen – felvilágosítást nyújtanak.
Egyéb esetekben az ügyfeleknek kérelmet kell benyújtaniuk és az engedélyező határozattal vehetik igénybe a jogi segítők – ügyvédek – szolgáltatását 3 hónapon belül.

Felhívjuk a figyelmet arra, ha az engedélyező határozatban megjelölt ügyében a szolgáltatást a fenti határidőn belül nem vette igénybe, ugyanezen ügyben újabb határozat nem adható ki!

Jogi segítőt a KIH Igazságügyi Szolgálatával szolgáltatási szerződést kötött és a névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek) közül választhatnak.

A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatás rászorultsági kategóriákhoz igazodik:

1.) A szolgáltatás ingyenes azoknak, akiknek az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, amely 2014-ben: 28.500 Ft és vagyonuk nincs.
Az egyedülállók esetében a rászorultsági értékhatár 2014-ben: 42.750 Ft.

Jövedelmi és vagyoni helyzetük vizsgálata nélkül ingyenes a szolgáltatás azon ügyfeleknek is, akik aktív korúak ellátására jogosultak (rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás stb.), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, közgyógyellátásban részesülnek, avagy menekültek, menedékesek, hajléktalanok, stb.

Szintén ingyenes a támogatás a bűncselekmény áldozatának is, ha az egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg a 171.828 Ft-ot.

2.) A jogi szolgáltatás díját az állam megelőlegezi, azoknak a rászorulóknak, akiknek az egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja a 28.500 Ft-ot, avagy egyedülállók esetében a 42.750 Ft-ot, de nem haladja meg a 95.890 Ft-ot. A megelőlegezett díjat az ügyfélnek az állam részére vissza kell fizetnie 1 éven belül.

2011-ben a jogi segítői óradíj: 4.000 Ft munkadíj + 600 Ft költségtérítés + 27% áfa (összesen: 5.842 Ft/óra).

Peres jogi segítségnyújtás:

A polgári eljárásokban az engedélyezés egyik feltétele az, hogy az ügyfél – a peren kívüli jogi segítségnyújtás rászorultsági küszöbei szerint – rászorultnak minősüljön.

A rászorultsági értékhatárok és a hozzá kapcsolódó támogatási forma megegyezik a peren kívüli rendszerével, azzal az eltéréssel, hogy a bűncselekmények áldozatai nem ingyenes, hanem csupán előlegezéses támogatásban részesülhetnek.

A másik feltétel, hogy – a kötelező jogi képviselet esetét kivéve – a fél a jogban járatlansága, illetőleg az ügy bonyolultsága folytán, egyedül eljárva nem lenne képes a perben érdekeit eredményesen képviselni. Ennek elbírálásához az ügyfél személyes meghallgatása, valamint a rendelkezésre álló iratok – keresetlevél, viszontkereset, idéző végzés, egyéb az üggyel kapcsolatos irat – átnézése is legtöbbször szükséges, ezért javasoljuk, hogy személyesen keresse fel a szolgálatot személyi okmányaival és az előbbi iratokkal, hogy ügyében akár azonnal dönteni tudjunk.

Ezen feltételek teljesítése esetén sem lehet a támogatást engedélyezni – támogatás kizártsága – pl. ha a fél a támogatást, más állami támogatásként megkapta, a korábban nyújtott támogatást valótlan adatok szolgáltatása miatt megvonták tőle, a korábban nyújtott támogatás összegét nem fizette vissza, stb.

A KIH Igazságügyi Szolgálat által nyilvántartott jogi segítői körből kiválasztva hatalmazhatnak meg a támogatásban részesült ügyfelek pártfogó ügyvédet, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. Ezen időtartam viszont kevesebb is lehet, ha a bíróság pl. a hiánypótlási végzésében, ennél rövidebb határidőt adott!

A pártfogó ügyvédi képviselet főszabályként szabad ügyvédválasztás útján vehető igénybe. Kirendelésre csak kivételesen kerülhet sor, ha a megkeresett ügyvédek egyike sem vállalta a képviseletet meghatalmazás alapján.

A pártfogó ügyvédi képviselet biztosításának nem feltétele a bíróság által engedélyezett költségmentesség. A Szolgálat a támogatásról a Jst. rászorultsági és egyéb szabályai alapján dönt, a bíróság által engedélyezett költségmentesség esetén már nem vizsgálja, a fél vagyoni, jövedelmi viszonyait, de vizsgálnia kell az ügy bonyolultságát, az ügyfél jogban járatlanságát.

A peres eljárásokban nyújtott előlegezéses támogatás feljegyzési típusú: az ügyfél visszafizetési kötelezettsége minden esetben a bíróság pernyertességet, pervesztességet meghatározó döntésétől függ.

A büntetőeljárások bírósági szakaszában csak a sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt és a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletre való jogosultságát, valamint a pótmagánvádló személyes költségmentességét engedélyezi a jogi segítségnyújtó szolgálat. Büntetőeljárásban, az tekintendő csak rászorultnak, aki az ingyenes kategóriába esik (a peren kívüli 1. pont szerinti feltételeknek megfelel). Itt is vizsgálni kell az ügy bonyolultságát, az ügyfél jogban járatlanságát is!

A büntető eljárásokban nyújtott előlegezéses támogatás feljegyzési típusú: az ügyfél visszafizetési kötelezettsége minden esetben a bíróság pernyertességet, pervesztességet meghatározó döntésétől függ.

A pártfogó ügyvédi díjra vonatkozó szabályokról röviden:

A 7/2002. (III. 30.) IM rendelet szerint a fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az első fokú bírósági eljárás befejezéséig polgári peres eljárásokban a kirendelt ügyvédi óradíj – 4.000 Ft – hatszorosának, nemperes eljárásban háromszorosának, büntetőügyben hatszorosának megfelelő összeg.

A pernyertes pártfogó ügyvéd munkadíjának megállapításánál a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

A peren kívüli és peres szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfélnek az erre szolgáló nyomtatványon kérelmet kell benyújtania, melyhez a szükséges mellékleteket – korábban felsorolt – csatolnia kell (a nyomtatvány beszerezhető a szolgálatnál).

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyáját és az ügyére vonatkozó összes iratot, hogy kérelmét azonnal el tudjuk bírálni.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Telefon: 56/511-570, 56/511-573, 56/511-574, Fax: 56/511-571
Ügyfélfogadás: hétfő: 8 – 18, szerda: 8 – 16, csütörtök: 13 – 16, péntek: 8-12