Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szociális célú tüzelő igénylés

A Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot nyúj­tott be a tele­pü­lési önkor­mány­za­tok szo­ci­á­lis célú tüzelőanyag ­vá­sár­lás­hoz kap­cso­lódó kiegé­szítő támo­ga­tá­sá­ról szóló pályá­zati kiírás alap­ján, mely­nek kere­té­ben 1.384.300,- Ft összegű vissza nem térí­tendő támo­ga­tás­ban része­sült.

A kapott támogatás összegéből 436 mázsa szén vásárolható.

A Képviselő-testület 9/2016. (XI.23.) szá­mon önkor­mány­zati ren­de­le­tet foga­dott el a szo­ci­á­lis célú tüzelőanyag támo­ga­tás jogo­sult­sági fel­té­te­le­iről.

A ren­de­let szö­vege itt olvas­ható.

A Ren­de­let értelmében háztartásonként legfeljebb 10 q szén adható.

A támogatásra elsősorban az jogosult, aki

a) aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) települési támogatásban vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és a lakásának fűtését széntüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás méltányosságból, jövedelemhatár nélkül is megállapítható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd

A kérelmet a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2017. január 31-ig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában Joó-Kovács Balázsné ügyintézőhöz. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A kérelmekről átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. A kérelmek elbírálása több körben történik.

A pályázathoz szükséges nyomtatvány innen letölthető,vagy sze­mé­lye­sen a Pol­gár­mes­teri Hiva­talban kérhető.