Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a 2022/2023 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei felvétel rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
E paragrafus alapján az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.

Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1))

Azok a szülők, akinek a gyermeke még nem óvodaköteles, 2022.08.31. után tölti 3. életévét, és szeretné óvodába íratni a 2022/2023 nevelési évre, az óvoda által közzétett jelentkezési lapon jelezze előfelvételi kérelmét. Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén tanév közben is felvételt nyerhetnek. Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.

Óvodai felvétel

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi. CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2022/2023. nevelési évre:
2022. április 27. szerda 8-16 óráig
2022. április 28. csütörtök 8-16 óráig
Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2
telefon : 57/460-744
mobil: +36/70/372 7347

Az óvodai beíratáskor kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal:
– a kitöltött jelentkezési lapot
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
– a gyermek személyi azonosító számát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
– mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy annak fénymásolatát;
– a gyermek TAJ kártyáját;
– a gyermek adóazonosító jelét
– rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat, igazolásokat; 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást;
– a gyermek esetleges betegségeit, igazoló dokumentumot, szakvéleményt;
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.
– nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
– adatkezelési nyilatkozat

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2022. május 30. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Jászboldogháza Önkormányzatához.

Mini Bölcsődei felvétel

Az önkormányzat döntése alapján azok a szülők kérhetik gyermekük felvételét, akiknek gyermeke a 18. hónapot betöltötte és még a 3 éves kort nem érte el. A bölcsődei ellátás térítésmentes. Étkezési térítési díjat a jogszabályban meghatározott esetekben kell fizetni. A gyermek felvételről az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt. A jelentkezés az alábbi mellékletek fénymásolatával együtt folyamatosan benyújtható a bolcsode@jaszboldoghaza.hu e-mail címre, vagy személyesen leadható a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsődében, 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– jelentkezési lap
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek TAJ kártyája,  a gyermek adóazonosító jele,
– a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája,
– a szülők munkáltatói és kereseti igazolása
Érdeklődni a 06/70/372 7347 telefonszámon lehet. Jelentkezési lap itt letölthető, vagy kérhető a mini bölcsődében.

Kapcsolódó dokumentumok:

Adatvédelmi nyilatkozat óvodai felvételhez
Nyilatkozat gyermek törvényes képviseletéről (óvoda)
Szándéknyilatkozat, jelentkezési lap óvodai felvételhez
Mini bölcsődei szolgáltatás iránti kérelem

Baranyi Béláné
intézményvezető