Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tehetséggondozó pályázati felhívás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a kívánatos társadalmi mobilitás elősegítése érdekében 2000. évben tehetséggondozó ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíjra fordítható keret a 2011/2012-es tanévben 6.000.000,- Ft, melyből 50 megyei fiatal tanulmányait tudja támogatni a Megyei Önkormányzat.

A pályázat célja:

Afelsőoktatási alapképzésbenfelsőoktatási intézmény nappai tagozatára felvett, első diplomájukat szerző, jó tanulmányi eredményt elérő hallgatók támogatása, akiknak szociális helyzete egyébként lehetetlenné tenné tanulmányaik megkezdését, illetve folytatását.

I. Előkészítő eljárás, pályázati feltételek, jogosultság:

Az ösztöndíjra a pályázatokat a jogosultságot igazoló iratokkal együtt minden év szeptember 15-ig kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Művelődési és Népjóléti Irodájához benyújtani (5000. Szolnok, Kossuth L. út 2.)

Pályázati jogosultságot igazoló iratok:

– felvételi értesítés másolata;

– érettségi bizonyítvány másolata;

– tanulmányi osztály által igazolt tanulmányi eredmény (igazolt indexmásolat);

– a közös háztartásban élő családtagok 1 főre jutó jövedelmére vonatkozó adatok és az erre vonatkozó jegyzői igazolás.

Az ösztöndíj pályázatok alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Etnikai Bizottsága készít rangsorolt javaslatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítványnak.

Az ösztöndíjak odaítéléséről e javaslat alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány dönt minden év október 15-ig.

Az ösztöndíj keretet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat két egyenlő részletben utalja át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány számlájára.

Az első részletet minden év októberében, a második részletet minden év februárjában.

Az ösztöndíj mértéke egy tanévre 120.000.-Ft, melyet a támogatási szerződés megkötését követően szeptember-október hónapra egy összegben, ezt követően havonta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány a hallgató bankszámlájára utal át.

Az ösztöndíj egy tanévre, azaz 10 hónapra kerül megállapításra. A folyósításra azonban az első 5 hónapot követően csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a hallgató a félévi vizsgakötelezettségeinek eredményesen eleget tett és a második félévre beiratkozott. Eredményesen tett eleget a hallgató a vizsgakötelezettségeinek, ha legfeljebb egy, az adott félévben felvett tantárgy tanulmányi és vizsgakövetelményeinek nem tett eleget.

Ezen feltételek meglétét a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiállított igazolások alapján a hallgatónak kell igazolnia azadott tanulmányi év február 20-ig.

II. Ösztöndíjra való jogosultság:

1.) A pályázat benyújtására jogosult minden olyan a felsőoktatási alapképzésében résztvevő, felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott nappali tagozatára felvett, első diplomáját szerző hallgató:

– akinek lakóhelye legalább egy éve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén van;

– akinek az érettségi jegyeinek átlaga legalább 4,5 eredményű volt (az átlag kiszámításánál az emelt szinten tett érettségi jegy egy egész értékkel többnek számít);

– a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért.

2.) Jogosult továbbá, minden olyan a felsőoktatás alapképzésében és mesterképzésben résztvevő, felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott nappali tagozatán tanulmányokat folytató, első diplomáját szerző hallgató:

– akinek lakóhelye legalább egy éve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat illetékességi területén van;

– hagyományos tanulmányi átlaga a felsőoktatási intézményben az elmúlt (tavaszi) félévben legalább 4,0 eredményű volt és az adott félévben minden felvett tantárgyat sikeresen teljesített;

– a családban az egy főre jutó jövedelem  nem  haladja meg a mindenkori minimálbért.

III. Szerződéskötés szabályai:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány az ösztöndíjban részesülő hallgatókkal szerződést köt. A szerződés tartalmazza az ösztöndíj folyósítás feltételeit.

Az ösztöndíjat folyósító a szerződést megszünteti amennyiben:

– a hallgató a vizsgakötelezettségeinek az adott félévre vonatkozó vizsgaidőszak alatt eredményesen nem tett eleget, vagyis az adott félévben egynél több felvett tantárgy esetében nem teljesítette a tanulmányi és vizsgakövetelményeket;

– a hallgató a II. félévre a felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott nappali tagozatára nem iratkozott be;

– a hallgató évet halasztott;

– a hallgató olyan magatartást tanúsít, amellyel az ösztöndíjra méltatlanná válik;

– a hallgató ellen büntetőeljárásban jogerős elmarasztaló ítélet született.

A szerződés megszűnik, amennyiben:

– a hallgató meghalt.

IV. Kapcsolattartás:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Irodája és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány folyamatosan kapcsolatot tart a megyei ösztöndíjban részesülőkkel.

A személyes kapcsolattartás célja, hogy a végzett hallgatók lehetőleg megyénkben vállaljanak munkát, és ezzel gazdagítsák a megye szellemi tőkéjét.

Pályázati adatlap letölthető itt.

Információ:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda

(5000. Szolnok, Kossuth L. út 2., telefon: 56/505-351, www.jnszm.hu )