Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Közleménye

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Debrecen, Kossuth u. 41.) felkéri az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat és kezelőket a településeken (kül- és beltereken egyaránt) meglévő kisfeszültségű, középfeszültségű. és nagyfeszültségű villamoshálózatok vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet (akár élő, akár kiszáradt, gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Tőrvény (rövidítve: VET) 124. d) pontja, 133.§ (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) 0KM rendelet alapján tesszük közzé.

A föld feletti csupasz vezeték biztonsági övezetének terjedelme: 1 kV névleges feszültségszintig: a szélső vezetőtől oldalirányban 1-1 méter. 1-35 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőtől oldalirányban 5-5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült 2,5-2,5 méter. 100-200 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőktől oldalirányban mért 13-13 méter. A hálózatok biztonsági övezetében a tilalmakat, korlátozásokat és a végezhető tevékenységeket a 12212004. (X. 15.) 0KM rendelet 11.§, 14. §, 16.§ . szabályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát, illetőleg az adott feszültségű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát elérik. A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 100-200 kV névleges feszültség között 3 méternél; 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél; kisfeszültségnél 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.. Kérjük, hogy felelősségüket átérezve. a fenti rendeletben előírt kötelezettségüknek tegyenek eleget! Vezetékeink által érintett ingatlanjaikon mérjék fel, hogy hol nem felelnek meg a fák, bokrok a jogszabályi előírásoknak, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket vagy a gallyazásra, vagy a fák kivágására, alacsonyabb növésű fák telepítésére! Amennyiben szakmai segítségre, egyeztetésre van igény, úgy szakembereink állnak rendelkezésére.

Kérjük, hogy az élet- és vagyonbiztonság megtartása érdekében ne kezdjék el a munkát mindaddig, amíg nem egyezették az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

Szolnoki régió központ 5000 Szolnok, Verseghy u. 3. Tel.: 56/506-152.

Az egyeztetésen és azt kővető organizációs bejáráson tisztázni és írásban rögzíteni kell a növényzet eltávolítási munkákhoz kapcsolódó minden jogi, anyagi, szakmai és biztonsági feltételt. A 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 16 §. (6) bekezdés szerint fadöntés, favágás során a fa, vagy annak részei az áramvezetőket az előírt távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

Az organizációs bejáráson a villamos hálózat üzemeltetéséért felelős területgazda, vagy nagyfeszültségű vezetékeknél vonalgazda meghatározza a veszélymentes munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Ezek közül az élet védelme érdekben kiemelten fontos a feszültségmentesítés, a szakfelügyelet, melyet társaságunk saját költségén biztosít! Felhívjuk a tulajdonosok (kezelők) figyelmét, hogy szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk! Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be társaságunk illetékes régióközpontjánál hogy a gallyazást elvégzi, a 16. munkanaptól kezdődően társágunkkal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazását. A vonatkozó jogszabályok értelmében a munka elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a területtulajdonosok nem végzik el a fenti rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységeket, úgy társaságunk minden olyan fát, bokrot, növényzetet eltávolít vezetékeinek biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek meg a rendelet követelményeinek. Ezen munkálatok csak a biztonsági övezet nagyságát veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.

Tájékoztatjuk a tisztelt tulajdonosokat, hogy a jogszabályok által rájuk rótt, de általuk el nem végzett munkálatok igazolt költségeit társaságunk utólagosan velük megtérítteti. Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik, azok társaságunk részéről történő elszállíttatásához a tulajdonos, kezelő írásbeli hozzájárulása szükséges.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.