Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki /a)/ tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és /b)/ az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: /ba)/ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében hátrányos helyzetű /bb)/ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, /bc)/ a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat — az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített — javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a *hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek* olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2011. január 21-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2011. január 28-án) – egy nem szaktárgyi jellegű – felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már résztvevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról (www.nefmi.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének – lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát (1. sz. melléklet), 2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet) 3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet), 4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet), 5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését – 2 példányban, 6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát – 2 példányban, 7. azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet), 8. a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételről), 9. valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített — javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet). (Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.) A programban résztvevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt. A pályázatot legkésőbb 2010. december 10-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) – postai úton – a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére! Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja”. A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli. A pályázat eredményéről 2011. február 11-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények programfelelőseitől vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől, tel.: 06-1-235-7299, e-mail cím: ajp@ofi.hu

A program keretében az alábbi közoktatási intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
www.arpad-sp.sulinet.hu

Programfelelős: Dusicza Erika

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
www.petofi-bhad.sulinet.hu
Programfelelős: Hohlné Probszt Éva

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
www.tagdebr.sulinet.hu

Programfelelős: Bánki András

Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu

Programfelelős: Kovács Jánosné

Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-582; 66/515-579; 66/515-577
gimnázium.mezobereny.hu

Programfelelős: dr. Baukóné Baksai Edit

Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
server.jurisich-koszeg.sulinet.hu

Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz

Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
www.besi.hu

Programfelelős: Szűcs Andrásné

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808
server.eszeg.sulinet.hu
Programfelelős: Flaskay Miklós

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
www.teleki-szfvar.sulinet.hu

Programfelelős: Gajda Péter

Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola 6000 Kecskemét, Dózsa György út 3. Tel: 76/481-583
www.kjg.hu Programfelelős: Buday Rezső

Puskás Tivadar Távközlési Technikum 1097 Budapest, IX. Gyáli u. 22. Tel: 1/280-4500
www.puskas.hu Programfelelős: dr. Pomozi András

Türr István Gimnázium és Kollégium 8501 Pápa, Fő u. 10. Tel: 89/324-394
www.turri-papa.sulinet.hu Programfelelős: Grőber Attila

Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Tel: 46/508-459
foldes.uni-miskolc.hu Programfelelős: Kovács Attiláné

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel.:62/548-936
www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Programfelelős: Szöllősy László

Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. Tel: 56/512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

Leőwey Klára Gimnázium 7621 Pécs, Szent István tér 8-10. Tel: 72/518-462
www.leowey-pecs.sulinet.hu Programfelelős: Bereczkiné Székely Erzsébet

Lovassy László Gimnázium 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11. Tel: 88/566-360
www.lovassy.hu Programfelelős: Bagi Péter

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tel: 42/315-911
www.zrinyi-nyh.sulinet.hu Programfelelős: Nagy Andrea

Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48. Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.picasso.nejanet.hu Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva

Révai Miklós Gimnázium 9021 Győr, Jókai Mór út 21. Tel: 96/526-040
www.revai.hu Programfelelős: Erdős László

Táncsics Mihály Gimnázium 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17 Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu Programfelelős: dr. Sülle Csabáné

Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. Tel: 34/587-568
www.eotvos-tata.sulinet.hu Programfelelős: Tar József

Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Tel.: +36 92 313-490
www.zmgzeg.sulinet.hu Programfelelős: Németh László

A pályázat eredményéről történt értesítés után a 2011. február 18-tól kezdődő általános felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2011. február 10-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is – más tanuló visszalépése esetén – bekerülhetnek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)