Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó óvodai felvétel rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg:

a) Ha a szülő, törvényes képviselő ( a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését- a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen- az általa választott óvoda vezetője 2020.április 17-ig elfogadja.

b) A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020.április 2 – április 20 között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan- a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja.

c) A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020.április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

d) A kötelező felvételt biztosító óvoda- szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon-2020.április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

e) A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020.április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

Beiratkozás rendje a Jászboldogházai Mesevár óvodában

Az Oktatási Hivatal által megküldött névsor alapján a 2020. augusztus 31-ig 3. életévét betöltött óvodaköteles gyermek automatikusan felvételre kerül 2020. április 21-ig. A felvételről levélben kapnak értesítést a szülők.

A felvételi kérelem aláírását és az alábbi hivatalos iratok bemutatását az első igénybevételi napon kérjük:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek személyi azonosító számát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
  • mindkét szülő személyi és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy annak fénymásolatát;
  • a gyermek TAJ kártyáját;
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, tartós betegségről szóló határozatokat, igazolásokat; 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolást;
  • a gyermek esetleges betegségeit, igazoló dokumentumot, szakvéleményt;
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve 2020. április 21-ig küldje el az ovoda.boldoghaza@gmail.com e-mail címre.

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azok a szülők, akinek a gyermeke 2020.08.31. után tölti 3. életévét, és szeretné óvodába íratni a 2020/2021 nevelési évre, az óvoda által közzétett jelentkezési lapon jelezze előfelvételi kérelmét.

Az óvoda telefonszáma: 57/460-744 mobil: +36-70/372-7347

Sósné Baráth Erika
óvoda vezető