Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás az óvodaköteles, tanköteles gyermekek és tanulók nyilvántartását érintő változásokról

Az elmúlt időszakban több köznevelést érintő jogszabálymódosítás történt, melyek alapján számos kérdés érkezett az Oktatási Hivatalhoz. Ezen kérdések alapján jelen tájékoztatóban összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat és teendőket.

1. Az óvodaköteles, tanköteles gyermekek és tanulók nyilvántartása

2020. január 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (8) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 15/F. § értelmében az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1b) pontja alapján figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését.

Az Nkt. 45. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint az Oktatási Hivatal közöl adatokat a kötelező felvételt biztosító óvodák és iskolák fenntartói számára. Ennek módjáról a későbbiekben – február hónapban – tájékoztatunk valamennyi érintett fenntartót.

2. Óvodai, tanulói jogviszonyokkal kapcsolatos intézményi bejelentések

Az EMMI rendelet 20. § (8) és 23. § (8) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermeket, tanulót az óvoda, az iskola tartja nyilván, s ha a gyermek, tanuló óvodát, iskolát vált, akkor további nyilvántartása – az átadó intézmény értesítése alapján – az átvevő óvoda, iskola feladata.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 15. § (1) bekezdése alapján, ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, vagy alkalmazottal létesít jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, akkor a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles bejelenteni a jogviszony létrejöttét, a Vhr. 16. §-a alapján pedig az adatokban bekövetkezett változásokat a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül, elektronikusan.

A fentiek alapján tehát a köznevelési intézmények folyamatosan adminisztrálják a gyermekek, tanulók jogviszonyait érintő változásokat, melyeket öt napon belül vezetnek fel a KIR gyermek, tanulói nyilvántartásba. A KIR elektronikus felületen tett módosításaikkal egyidejűleg az Oktatási Hivatal is értesül a változásokról, ennek következtében az intézmények eleget tudnak tenni bejelentési kötelezettségüknek.

Tájékoztatom Önöket, hogy a továbbiakban sem szükséges írásban, postai úton értesíteni az Oktatási Hivatalt a gyermekek, tanulók jogviszonyát érintő változásokkal kapcsolatban. Az intézmények a KIR internetes felületén a változások felvezetésével tudják teljesíteni bejelentési kötelezettségüket, egyéb értesítésre nincs szükség.

3. Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az Nkt. 91. § (2) és (3) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és az Oktatási Hivatalnak. A külföldi tanulmányok ideje alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja. külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek szíves figyelmét, hogy bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Urbán Ferenc Ábel főosztályvezető

Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási főosztály