Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Választási naptár

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásához

2010. augusztus 16-19. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítő és ajánlószelvények megküldése a választópolgároknak.
Választó, azaz aktív választójoggal rendelkezik az önkormányzati választásokkor:

 • A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik.
 • A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik.
 • A Magyar Köztársaságban menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.
 • A helyi önkormányzati választások során Külképviseleti Választási Irodák nem működnek!
2010. augusztus 18-22. A névjegyzék közszemlére tétele.
2010. augusztus 18-22. 16 óráig A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogás benyújtása a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjéhez (jegyző).
A HVI vezetője a kifogásról legkésőbb a beérkezést követő napon dönt.
2010. szeptember 28. (ajánlott levélben)
2010. október 1. 16 óra (személyesen vagy meghatalmazott útján)
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010 szeptember 28-án megérkezzen az illetékes helyi választási irodához.
Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kiadni.
Igazolás faxon vagy e-mail útján nem kérhető és nem adható ki.
Ki kérhet Igazolást?
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, a lakcíme szerint illetékes HVI vezetőjétől (jegyző) kérhet igazolást, és így az igazolással bejelentett tartózkodási helyén szavazhat.
Mit kell tartalmaznia az igazolás kiadása iránti kérelemnek?

 • Igazolást kérő nevét
 • Igazolást kérő személyi azonosítóját
 • Igazolást kérő lakcímét
 • Igazolást kérő bejelentett tartózkodási helyének címét
2010. október 1.
16 óráig
A módosított névjegyzék megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.
2010. szeptember 3.
16 óráig
Jelöltajánlás és jelölt bejelentésének határideje. A határidő jogvesztő!
A választópolgár az ajánlószelvényt saját maga vagy jelenlétében más kitölti, saját kezűleg aláírja és átadja az ajánlást gyűjtő személynek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható az önkormányzati választások során:

 • A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár.
 • A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú, az Európai Unió más tagállamának állampolgára.

Polgármesteri tisztségre csak magyar állampolgár választható!
Egyéni listás képviselő-jelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
Polgármester jelölt az lesz, akit a település választópolgárainak 3 %-a jelöltnek ajánlott.
A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a névjegyzék közszemlére tétele után ad tájékoztatást a HVI vezetője.
Az egyéni listás jelöltet és a polgármester jelöltet az ajánlószelvények és az E jelű formanyomtatvány átadásával lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.

2010. szeptember 6.
16 óráig
A jelöltnek, illetőleg a jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket meg kell semmisíteni és az erről szóló jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16 óráig kell átadnia a választási bizottságnak.
2010. szeptember 17. 16 óráig A választási bizottságok (SZSZB, HVB) megbízott tagjainak bejelentési határideje. Az SZSZB megbízott tagjait a HVI vezetőjénél, a HVB megbízott tagjait pedig a HVB elnökénél kell bejelenteni.
Megbízott tagot delegálhat:

 • Az SZSZB-be: egyéni képviselőjelöltet, polgármester-jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, továbbá a független jelölt.
 • HVB-be: egyéni képviselőjelöltet, polgármester-jelöltet állító jelölő szervezet, továbbá a független jelölt.
2010. szeptember 13-át követően A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére átadja.
2010. október 3-án 00.00 óráig Eddig tart a választási kampány.
2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig kampányt folytatni tilos!
2010. október 2-ig és a szavazás napján
Mozgóurna kérése
A mozgásában gátolt választópolgár csak írásban kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson.
Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a HVI vezetőjéhez (jegyző), a szavazás napján az Szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni.
2010. október 3.
Szavazás napja
A szavazókörökben (1. számú Polgármesteri Hivatal, 2. számú Művelődési Ház) a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet szavazni. Szavazni kizárólag személyesen, és csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben, igazolással szavazás esetén az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben lehet (Jászboldogháza településen ez az 1. számú szavazókör a Polgármesteri Hivatalban).
A szavazólapokat az SZSZB a választópolgár előtt lepecsételi, majd a választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapokat. A szavazófülke használata nem kötelező. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapokat a borítékba teszi és az urnába helyezi.
A választópolgár három típusú szavazólapot kap:

 • Polgármesteri
 • „egyéni listás” (helyi képviselő-testületi tag)
 • megyei közgyűlési

Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt, illetve lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Az egyéni listás választás során (képviselő-testület tagjai) a választópolgár egy vagy több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat érvényesen, amennyi a megválasztható képviselők száma a településen (Jászboldogháza településen ez 6 fő).
Polgármester választására kapott szavazólapon a választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat.
A megyei közgyűlés tagjainak választásán érvényesen csak egy listára lehet szavazni.

2010. október 3. Ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda megsemmisíti.
2010. október 4-ig Az illetékes választási bizottság jegyzőkönyvei alapján összesíti a szavazatokat és megállapítja a választási eredményt.

 • Egyéni listán képviselő az lesz, aki a megválasztható a képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták (Jászboldogházán a 6 legtöbb érvényes szavazatot kapó lesz képviselő)
 • Polgármester az lesz, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
2010. október 3. és 2010. október 6. A névjegyzék átadásával a jelölteknek, jelölő szervezeteknek teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2010. október 3-án meg kell semmisíteni és az erről készült jegyzőkönyvet 2010. október 6-ig kell átadni az adatszolgáltatónak.
2010. október 6. 16 óráig A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában megtekinthető.
2010. november 2. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték köteles eddig eltávolítani!
2011. január 1. A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban eddig kell megőrizni, majd ezt követően a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni.
2011. január 1. A jegyzőkönyveket át kell adni az illetékes levéltárnak.

További információk a www.valasztas.hu oldalon találhatóak.

Jászboldogháza, 2010. augusztus 6.

Dr. Fehérváry Mária
jegyző